National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Khoa Giáo dục Đại cương

Khoa Giáo dục Đại cương hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức vững chắc và văn hoá phong phú để có thể đáp ứng được với xã hội toàn cầu.

Các môn giáo dục đại cương sẽ được đào tạo chung tại tất cả các khoa bao gồm các môn thuộc khoa học nhân văn như quốc ngữ (tiếng Nhật), tiếng Anh, xã hội, v.v.. và các môn khoa học tự nhiên như toán học và vật lý, v.v.. Các môn học về khoa học nhân văn sẽ là nền tảng căn bản để tuy duy về “con người là gì?” cũng như nhận biết về cơ cấu xã hội. Các môn học về khoa học tự nhiên giúp học viên biết được kỹ năng tuy duy có logic để có được những kiến thức căn bản để tiếp thu những môn chuyên ngành tại các khoa chuyên môn trong tương lai.
Trong chương trình giảng dạy của nhà trường, với đặc trưng mô hình giáo dục xuyên suốt 5 năm liên tục, thời khoá biểu được xây dựng theo mô hình “hình nêm” với hướng tiếp cận là các học viên lớp thấp sẽ học nhiều môn giáo dục đại cương và các học viên lớp cao sẽ học nhiều môn chuyên ngành.
Thông qua quá trình học tập các môn học giáo dục đại cương liên quan đến cả hai lĩnh vực khoa học nhân văn và tự nhiên, nhà trường hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư vừa có tính nhân văn phong phú vừa có được một tinh thần cứng rắn và óc sáng tạo.
general-education

Print this page

Về đầu trang