National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Triết Lý Giáo Dục

Triết Lý Giáo Dục

Trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Công nghiệp Ube (sau đây gọi tắt là “Trường Ube Kosen”) sẽ đào tạo học viên theo triết lý giáo dục sau:
Trên tất cả mọi hoạt động trong xã hội, đạo đức của con người và thành viên xã hội sẽ được ưu tiên hơn tất cả.
Lấy đó làm nền tảng căn bản, Trường Ube Kosen sẽ đào tạo học viên;

 1. Được trang bị tính nhân văn nồng ấm và tinh thần quốc tế phong phú;
 2. Luôn có được ý chí vươn lên đối với những mục tiêu sáng tạo;
 3. Trở thành nguồn nhân lực kiên trì nỗ lực một cách dũng cảm.

Triết lý giáo dục cơ bản của Trường Ube Kosen có thể được diễn đạt thành câu nói sau đây:

Be human,be tough and be challenge-seeking.

Chính Sách Giáo Dục

Để đạt được triết lý giáo dục nêu trên, Trường Ube Kosen có chính sách giáo dục qua 4 điểm sau:

 1. Đào tạo con người có được một tâm hồn phong phú và cảm quan nhậy cảm sâu sắc để học viên có thể có những hành vi tự chủ có trách nhiệm và cuộc sống có kỷ luật.
 2. Đào tạo con người có kiến thức trong lãnh vực chuyên môn của mình và cả kiến thức phổ thông phong phú để có thể sử dụng các phương tiện thích hợp trong việc giải quyết những vấn đề.
 3. Đào tạo con người lấy trọng tâm là giáo dục thực hành, để có được năng lực thực tiễn với khả năng sáng tạo trên nền tảng lý thuyết chặt chẽ và tính quốc tế phong phú.
 4. Đào tạo con người có năng lực tổng quát cần thiết để có thể sáng tạo ra một “sản phẩm” mới.

Hình Ảnh Nguồn Nhân Lực Được Đào Tạo

Dựa trên triết lý giáo dục của nhà trường, chúng tôi hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có các năng lực sau:

 1. Đào tạo nguồn nhân lực có được trình độ văn hoá phong phú và đạo đức cần thiết để tham gia vào cuộc sống trong xã hội.
 2. Đào tạo nguồn nhân lực có được trình độ học vấn căn bản để có thể hiểu được các môn chuyên ngành, và có thể phát triển ứng dụng các môn chuyên ngành đó.
 3. Đào tạo nguồn nhân lực có được khả năng ngoại ngữ phù hợp để có thể diễn đạt bày tỏ suy nghĩ của mình không chỉ ở trong Nhật Bản không mà còn ở ngoài cộng đồng quốc tế.
 4. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ học vấn chuẩn xác liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
 5. Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực truy cứu vấn đề và tính thực tiễn cao dám mạnh dạn thử thách với những vấn đề được đặt ra.
 6. Đào tạo nguồn nhân lực biết nắm bắt sự việc, hiện tượng một cách tổng thể với cách nhìn đa chiều, và có thể thiết kế, sáng tạo ra “sản phẩm” mục tiêu thành vật cụ thể.

Print this page

Về đầu trang